Käitaja nimi:

AS Maardu Terminal

Käitise nimi:

Maardu terminal

Käitise aadress:

Lao 29, Maardu, Harju maakond

Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet:  

Toomas Randaru,

Tel: +372 6 096 024, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Maardu terminal on käideldavate kemikaalide mahust tulenevalt B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid. Ettevõttele on väljastatud Kemikaaliseaduse alusel luba nr. OKK-21-14. Ettevõtte tegevusalaks on vedelkütuste käitlemine ja ladustamine.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalve toimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kemikaaliohutus/ohtlikud-ettevotted.html) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimise kava ning täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., riigiinfo telefon 1247) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., üldtelefon: 6 672 000). Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet Maardu Terminali juhilt telefonilt 5344 91 58.

 

Suurõnnetust põhjustada võivad ained:

Kemikaali nimetus

Ohuklassi-fikatsioon

Omaduste kirjeldus

Ohupiktogrammid

Bensiin

Flam. Liq. 1, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Muta 1B, Carc 1B, Repr. 2, Aquatic Cronic  2

Iseloomuliku lõhnaga läbipaistev kergesti aurustuv vedelik.

Diislikütus

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Cronic 2

Diislikütusele iseloomuliku lõhnaga läbipaistev kollakas vedelik

 

 

Suurõnnetuste ohu laad, stsenaariumid ja võimalik mõju:

Ohu laad

Stsenaarium

Võimalik mõju

Põleng mahuti-pargis

Välise süüteallika toimel või tuleohutusnõuete eiramisel tekkinud tulekahju mahutipargis võib tekkida suuremahuline põleng

Mõju ulatus jääb peamiselt terminali piiridesse, kuid võib mõjutada terminali lähiümbruses paiknevaid inimesi (kuumakahjustused)

Bensiini-tsisterni (auto või vagun) BLEVE

Bensiinitsisterni täiemahulise põlengu korral võib tekkida bensiini mahuti plahvatuslik põlemine

Ohustatud on 502  m raadiuses paiknevad hooned (kuuma-kahjustused või süttimine) ja kuni 219 m raadiuses paiknevad kaitsmata isikud (kuumakahjustused). Kahjustusi võivad saada peamiselt terminali ehitised, kuid osaliselt ka naaberettevõtete vara (hooned ja vallasvara). Keskkonna mõjud kaovad tulekahju kustutamise järgselt.

 

Joonis. BLEVE ohualad ehitistele, R: 219 m ja inimelule, Ro: 502 m.

Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendite ja ressursside loetelu:

Käitises teostatakse tehniliste sõlmede ja seadmete regulaarseid hoolduseid. Käitises on koostatud ohutusalased juhendmaterjalid (sh Hädaolukorra lahendamise plaan), mille alusel on käitise ja seda teenindav personal ning territooriumi kasutajad ohutus- ja reageerimisalaselt koolitatud.

Reostuse likvideerimiseks: absorbent, õlipüüdurid; Tulekahju kustutamiseks: tulekustutid, sprinklersüsteem ja vahtkustutussüsteem raudtee laadimisestakaadil, vahtkustutussüsteemid suurematel mahutitel (sh vahuaine), jahutustorustik suurematel naftasaaduste mahutitel, tuletõrjevee maapealne ringtorustik; Turvalisuse tagamiseks: aiaga piiratud ala, isikukaitsevahendid ja tehniline (video)valve, ohusireenid (teavitus).

 

Avalikkuse teavitamine ohust:

Teave õnnetusest edastatakse ohusireenidega; telefoni teel Häirekeskusele, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kohalikule omavalitsusele ja naaberettevõtetele; esimesel võimalusel edastatakse teave ettevõtte kodulehele: maarduterminal.ee. Vajadusel täiendav teave meediakanalitest: Vikerraadio (104,1) või Raadio 4 (94,5) või telekanal ETV

 

OHUSIREENID:

  Üldhäire signaal Minuti pikkune tõusev ja langev heli, korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel. Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks ohtude puhul, st, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet!
  Üldhäire lõpp Ühtlane minutipikkune heli, mida edastatakse üks kord. Häire lõpu signaal tähendab, et oht on möödas.
  Testsireen Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit. Testimise signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

 

Käitumisjuhised õnnetuse (sh üldhäire signaali) korral:

  • Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale!
  • Mine suletud ruumi, et kaitsta end gaaside või plahvatuse eest!
  • Sulge korralikult kõik uksed ja aknad ning ventilatsioon ja tuulutusavad!
  • Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon!
  • Teavita ning abista naabreid ja lähedalasuvaid kaaskodanikke!
  • Lülita sisse Vikerraadio (104,1) või Raadio 4 (94,5) või telekanal ETV ja kuula seal antavaid käitumisjuhiseid! Informatsiooni saad ka www.rescue.ee ja päästeala infotelefonilt 1524.
  • Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid ja mine ülemistele korrustele, kuna õhust raskemad mürgised gaasid kogunevad allapoole!
  • Ära kasuta lahtist tuld!
  • Õnnetuse korral järgi alati Päästeameti juhiseid ohuolukordades tegutsemiseks!

AS Maardu Terminal teeb koostööd Päästeametiga tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi.

Päästeameti poolt on koostatud elanikkonnakaitse plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks.

Juhiseid, kuidas ohustatud inimesi hoiatatakse ja teavitatakse suurõnnetusest ning millised on käitumisjuhised, on võimalik leida käitaja kodulehelt: maarduterminal.ee

Testsireeni testitakse iga kuu viimasel esmaspäeval.

Info muudatused: 26.01.2023